Romaner

En roman är en skönlitterär berättelse som är ganska lång, längre än en novell och vanligtvis indelad i kapitel. Handlingen är oftast till största delen påhittad, men kan bygga på verkliga händelser som skildras utan att läsaren ska förvänta sig historisk överensstämmelse med de verkliga händelserna. Även romaner som genre kan indelas i många underavdelningar. Nämnas kan exempelvis kärleksromanen, feel-goodromanen och den historiska romanen.

Det finns olika teorier om romanens historia och om när den uppstod. Vissa anser att den kan spåras tillbaks ända till en del av antikens litteratur. Romanen genomgick sedan en utveckling under lång tid för att slutligen slå igenom i större skala under 1700-talet. Romanen var länge inte så högt hållen. Man ansåg att den var lågt stående och smaklös eftersom den inte var skriven som lyrik och dessutom ofta ansågs ha innehåll som var tveksamt ur moralisk synpunkt. Syftet med romanen ansågs vara att underhålla de stora massorna. Romanerna kunde dock ha andra syften, till exempel politiska.

Från 1700-talet skrevs alltfler romaner. Det finns mycket skrivet om bokhistoria för den inresserade. Berättartekniken blev alltmer utvecklad och individuell och allt fler människor fick med tiden möjlighet att läsa romaner genom att tryckerikonsten utvecklades och även förlagsbranschen. Många berättelser gavs också ut i form av följetonger i tidningar och fann sin läsekrets där.