Från början

Böckernas historia sträcker sig långt tillbaka i historien. Kanske kommer vi aldrig att få veta hur långt tillbaka, eftersom texter kan ha blivit skrivna med hjälp av obeständiga material. Texter skrivna på näver är kända så tidigt som från första århundrat efter Kristus. Det är lätt att tänka sig att det redan långt dessförinnan har skrivits texter på material som inte har hållit för tidens tand.

Kan fortidens människor ha haft ett behov av att skriva längre texter? Om detta kan man bara spekulera, men man kan lätt tänka sig att forntidens människor inte var så annorlunda oss i många saker. Texter som vi känner till har tidigt använts i många olika sammanhang.

Ett sammanhang där texter har behövts är till skrivandet av lagar. Det har skrivits lagar, som Hammurabis lag, inhuggna i sten. Dessa texter inhuggna i det mycket beständiga materialet sten, kan fortfarande efter lång tid återfinnas och läsas, om man lyckas tolka texten. Även de välbekanta runstenarnas texter har genom sin beständighet bevarats till eftervärlden. Att hugga in sitt budskap i sten har dock aldrig utgjort någon garanti för att texten ska kunna bestå för framtidens läsare att ta del av. Det är väl känt att en del regimer har låtit krossa stentavlor med texter från den tidigare regimen. Dessa har man därefter ersatt med egna texter, anpassade till det nya politiska klimatet.

Pergament är ett material som har varit mycket använt till att skriva på. Pergament består av djurhudar som har rengjorts och skrapats tills det har blivit slätt och fint att skriva på. Även papyrus är ett naturmaterial som har använts mycket till skrivande, framför allt i det gamla Egypten, antikens Grekland och Rom. Det framställdes av en växt som fanns i anslutning till floden Nilen. Som material för skrivande anses papyrus ha haft en dominerande ställning i världen från 3000-talet före Kristus. På 500-talet började papyrusen sakta ersättas av pergament. Texter på både papyrus och pergament finns fortfarande bevarade. Många har dock gått förlorade genom bränder, genom att förvaras under felaktiga förhållanden eller på annat sätt. Särskilt omtalat är att en stor mängd texter gick förlorade då det berömda biblioteket i Alexandria förstördes. Hur och när biblioteket förstördes råder det delade meningar om. En vanlig åsikt är dock att biblioteket i Alexandria förstördes år 47 före Kristus genom brand. När biblioteket var som störst anser man att det kan ha innehållit mellan 400 000 och 700 000 bokrullar.

Många texter har skrivits på vaxtavlor. Dessa texter var ofta kanske aldrig avsedda att bevaras, utan raderades för att vaxtavlan skulle kunna användas på nytt. Det är lätt att föreställa sig hur många texter som under historiens lopp har gått förlorade för att de skrivits på obeständiga material eller med obeständigt bläck. Många texter har förstörts under olyckor och katastrofer och är sedan länge förlorade. Säkert finns det dock fortfarande också texter dolda, kanske sedan länge begravda under ruiner, dolda för världen under århundradens avlagringar, men möjliga att finna. Mycket mer om böckernas historia finns att läsa.